Formularz rekrutacyjny lic 
Pola oznaczone * są polami wymaganymi
 
  Wybór studiów
Wydział*:
Kierunek*:
Typ*:
Rodzaj*:


 

Dane personalne
Płeć*:
Nazwisko*:
Nazwisko rodowe:
Pierwsze Imię*:
Imię ojca*:
Imię matki*:

Dane ewidencyjne
Obywatelstwo*:
Miejsce urodzenia*:
Data urodzenia*:
PESEL*:
dla obcokrajowców należy wpisać datę urodzenia RRMMDD uzupełnioną 5-ma zerami: "RRMMDD00000"
Dokument tożsamości*:
Seria i nr dowodu*:
Organ wydający*:
Data wydania*:

Dane adresowe
Adres zameldowania:

Ulica:
nr domu*:
nr lok.:
m.
 Miasto*:
 
 Kod*:
  -
 Województwo*:
 

 
 
Adres do korespondencji:

Ulica:
nr domu*:
nr lok.:
m.
 Miasto*:
 
 Kod*:
  -
 Województwo*:
 

Dane kontaktowe
Telefon domowy:
Telefon komórkowy*:
e-mail*:
Na wskazany adres e-mail wysłane zostaną dalsze instrukcje i dokumenty rekrutacyjne.


Klauzula informacyjna
 1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu (50-425) przy ul. Krakowskiej 56-62, wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr: 122, NIP: 894-21-38-257, REGON: 931047297 (dalej: Administrator).
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można skontaktować się przez e-mail: iod@edukacja.wroc.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane przetwarzane będą w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w związku z art. 6 ust.1 pkt c) RODO oraz wyrażone przez Panią/Pana zgody.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji i wykonania obowiązków Administratora wynikających z ustaw, z zastrzeżeniem, iż:
  1. w przypadku osób, które nie zostały przyjęte na studia dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego;
  2. w przypadku wszystkich osób, które wyraziły zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz przesyłanie informacji handlowych, dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu (50-425) przy ul. Krakowskiej 56-62, w celach postępowania rekrutacyjnego na studia. Podstawą przetwarzania danych kandydata na studia jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.).


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu (50-425) przy ul. Krakowskiej 56-62 w celach marketingowych.
 /  *


Przepisz kod z obrazka*: